PRÁVO NA ODSTÚPENIE ZMLUVY

Opublikowano:

Informácie pre spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy na diaľku

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste sa stali držiteľmi veci, alebo keď ste sa stali držiteľmi tretej strany, ktorá nie je prepravcom. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete poslať výpis, napríklad:

 

• v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: admin@santacruzbicykle.com


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a je navyše k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu na karte „Odstúpenie od zmluvy“. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

 

Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste dostali od vás, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to okamžite, v každom prípade však najneskôr 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Úhrada sa uskutoční pomocou rovnakých spôsobov platby, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s touto refundáciou nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme zadržať vrátenie platby, kým nedostaneme položku alebo kým nedostaneme dôkaz o jej zaslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Ak ste položku dostali, pošlite ju späť alebo nám ju dajte na adresu: Janot Sp. z o.o. Przewóz 34, 30-716 Kraków okamžite av každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak položku pošlete späť pred uplynutím 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Ste zodpovední iba za znižovanie hodnoty vecí, ktoré sú výsledkom jeho používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, charakteristík a fungovania veci.

Upozorňujeme, že každý spotrebiteľ môže používať mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy. Na tento účel bola online platforma EÚ pre online riešenia sporov k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma RSO je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí hľadajú mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o online predaji alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb.