Zásady ochrany osobných údajov

Opublikowano:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode sú informatívne, čo znamená, že nie je zdrojom povinností pre používateľov služieb alebo zákazníkov online obchodu.

 

1 .2 Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť Bike Factory s.r.o. so sídlom v Čadci (adresa ústredia a adresa pre doručovanie: Sládkovičova 1428, 022 01 Čadca) SK2120888341; e-mailová adresa: admin@santacruzbicykle.com.

 

1.3. - ďalej len „správca“ a zároveň poskytovateľom internetového obchodu a predávajúcim.

 

1.4. Osobné údaje príjemcu služieb a zákazníka sa spracúvajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Vestník zákonov 1997 č. 133, položka 883 v znení neskorších predpisov) (ďalej len: zákon o ochrane osobných údajov) a zákonom o ochrane osobných údajov. elektronické služby z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov).

 

1.5. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli spracované v súlade so zákonom; zhromaždené na konkrétne legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi; fakticky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.

 

1.6. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke a začínajú veľkými písmenami (napr. Predajca, internetový obchod, elektronická služba), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou uvedenou v nariadeniach o internetovom obchode, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu.

 

2. ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV A PRÍJEMCOV ÚDAJOV

2.1. Zakaždým, keď účel, rozsah a príjemcovia údajov spracovaných správcom vyplývajú z krokov podniknutých používateľom služby alebo zákazníkom v internetovom obchode. Napríklad, ak si zákazník pri zadávaní objednávky vyberie namiesto kuriérskej služby osobný zber, jeho osobné údaje sa spracujú na účely uzavretia a vykonávania kúpnej zmluvy, ale na žiadosť správcu už nebudú k dispozícii dopravcovi vykonávajúcemu prepravu.

 

2.2. Možné účely zhromažďovania osobných údajov príjemcov služieb alebo zákazníkov správcom:

 

uzatvorenie a implementácia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (napr. účtu).

priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu.

2.3. Možní príjemcovia osobných údajov zákazníkov online obchodu:

 

V prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod s metódou doručovania poštou alebo kuriérom, správca poskytne zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dopravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý zásielku vykonáva, na žiadosť správcu.

V prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod s metódou elektronickej platby alebo platobnou kartou, správca poskytne zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému subjektu prevádzkujúcemu uvedené platby v internetovom obchode.

2.4. Správca môže pomocou internetového obchodu spracovávať tieto osobné údaje príjemcov služieb alebo zákazníkov: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy). V prípade príjemcov služieb alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka.

 

2.5. Poskytovanie osobných údajov uvedených v predchádzajúcom bode môže byť potrebné na uzavretie a vykonávanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v internetovom obchode. Vždy, keď je rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy predtým uvedený na webových stránkach internetového obchodu a v predpisoch online obchodu.

 

3. COOKIES A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

3.1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odoslané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napr. Na pevnom disku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karte smartfónu - v závislosti od toho, aké zariadenie používa. navštívte náš internetový obchod). Medzi inými nájdete podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj históriu ich vzniku tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

3.2. Správca môže spracovať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, ak návštevníci používajú webový obchod online na tieto účely:

identifikácia používateľov služieb prihlásených do internetového obchodu a preukaz, že sú prihlásení;

zapamätanie si produktov pridaných do košíka na zadanie objednávky;

zapamätanie údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do internetového obchodu;

prispôsobenie obsahu webovej stránky online obchodu individuálnym preferenciám príjemcu služieb (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizáciu používania stránok online obchodu;

vedenie anonymných štatistík ukazujúcich, ako používať webový obchod online.

3.3. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu predvolene akceptuje ukladanie súborov cookie ako predvolené. Každý má možnosť určiť podmienky používania súborov cookie pomocou vlastných nastavení webového prehľadávača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. Dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné prejsť cestou objednávky prostredníctvom formulára objednávky z dôvodu za to, že si v ďalších krokoch pri objednávke nepamätáte výrobky v košíku).

 

3.4. Nastavenia webového prehliadača pre cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním cookies v našom internetovom obchode - v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Ak takýto súhlas neexistuje, mali by ste zmeniť nastavenia webového prehľadávača v oblasti súborov cookie.

 

3.5. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich samovoľnom odstránení v najpopulárnejších webových prehľadávačoch sú k dispozícii v časti pomocníka webového prehľadávača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

 

· V prehliadači Chrome

 

· V prehliadači Firefox

 

· V programe Internet Explorer

 

· V prehliadači Opera

 

· V prehliadači Safari

 

3.6. Správca tiež spracúva anonymizované prevádzkové údaje týkajúce sa používania internetového obchodu (IP adresa, doména) na generovanie štatistík užitočných pri spravovaní internetového obchodu. Tieto údaje sú súhrnné a anonymné, tj. Neobsahujú funkcie, ktoré identifikujú návštevníkov internetového obchodu. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám.

 

4. DÔVODY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

4.1. Poskytnutie osobných údajov príjemcom služby alebo zákazníkom je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených na webových stránkach internetového obchodu a predpisov online obchodu potrebných na uzavretie a vykonávanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb vedie k nemožnosti uzavrieť túto zmluvu.

 

4.2. Základom spracovania osobných údajov príjemcu služieb alebo zákazníka je potreba splniť zmluvu, ktorej je zmluvnou stranou, alebo konať na jeho žiadosť pred jej uzavretím. V prípade spracovania údajov na účely priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb správcu je základom pre takéto spracovanie (1) predchádzajúci súhlas príjemcu služby alebo zákazníka alebo (2) splnenie zákonne odôvodnených cieľov, ktoré sleduje správca (podľa článku 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov) legitímnym odôvodnením je najmä priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu).

 

5. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OBSAH VAŠICH ÚDAJOV

5.1. Príjemca servisu alebo zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu.

 

5.2. Každá osoba má právo kontrolovať spracovanie údajov, ktoré sa ich týkajú, obsiahnuté v súbore údajov správcu, najmä právo: požadovať doplnenie, aktualizáciu, opravu osobných údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracovania alebo vymazanie, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

5.3. Ak Zákazník alebo Zákazník dá súhlas so spracovaním údajov za účelom priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb Administrátora, môže byť súhlas kedykoľvek odvolaný.

 

5.4. Ak má správca v úmysle spracovať alebo spracovať údaje príjemcu služby alebo zákazníka za účelom priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb správcu, dotknutá osoba je tiež oprávnená (1) podať písomnú, odôvodnenú žiadosť o zastavenie spracovania svojich údajov z dôvodu svojej osobitnej situácie alebo 2) namietať proti spracovaniu svojich údajov.

5.5. Aby ste mohli uplatniť vyššie uvedené práva, môžete sa obrátiť na správcu zaslaním príslušnej správy písomne ​​alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na začiatku tejto politiky ochrany osobných údajov.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca nalieha, aby po prechode na iné webové stránky si prečítajte tu uvedené zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na tento internetový obchod.

 

6.2 Správca využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, primerane k hrozbám a kategóriám chránených údajov, a najmä chráni údaje pred zverejnením neoprávneným osobám, ich odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

 

6.3. Správca poskytuje nasledujúce technické opatrenia, aby zabránil získaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami elektronicky:

 

Zabezpečenie súboru údajov proti neoprávnenému prístupu.

Prístup k účtu je možný až po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.